Poniedziałek 15 Lipca 2024
Henryka, Włodzimierza
Jesteś 5592 osobą na stronie
Klienci indywidualni   -   Gwarancje BFG   -  
Login:
Hasło:

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie
Plac Tysiąclecia 27, 19-230 Szczuczyn
Tel./fax (086) 273-53-40


Wykonując Postanowienia art. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2009r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy Prawo bankowe ( opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 144, poz. 176) przekazuje:

INFORMACJE DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNIOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM TERMINIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie tak jak w pozostałych bankach krajowych są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany BFG) powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007r.Nr.70, poz. 474 z późn. zm.), według następujących zasad:
 1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

 • osoby fizyczne;
 • szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowe - pożyczkowe,
 • osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,

 2. W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej-deponentem jest ta spółka.

3. Gwarancjami BFG w 100% objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, do wysokości równowartości  100 000,00 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku
4. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową)
5. W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000,00 euro.
6. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia upadłości banku, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także:

 • Należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone innymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzenie rozliczeń bankowych, udzielenie gwarancji bankowych);
 • Należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.

 7. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęto środki zdeponowane przez następujące jednostki:

 • Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne(np. centrala i terenowa administracja rządowa, policja, wojsko, państwowa straż pożarna);
 • Banki;
 • Podmioty działające na podstawie umowy o obronie instrumentami finansowymi (np., biura maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A);
 • Podmioty działające na podstawie umowy o działalności ubezpieczeniowej (zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny);
 • Podmioty działające na podstawie umowy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (narodowe fundusze inwestycyjne);
 • Podmioty działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych (fundusze i towarzystwa inwestycyjne);
 • Podmioty działające na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (fundusze i towarzystwa emerytalne);
 • Jednostki organizacyjne, które zgodnie z ustawa o rachunkowości nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysku i strat (tj. spełniających dwa z trzech następujących warunków: ponad 50 osób zatrudnionych, średnioroczne aktywa powyżej 2 mln EUR, przychód netto powyżej 4 mln EUR);
 • Członków Zarządu i Rady Nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów jak również dyrektorów i zastępców oddziałów.

8. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank pośredniczy w ich sprzedaży, jak np. Jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.
 

Kursy walut

Dane z dnia: 2024-07-15
1 CHF4.3580w dół-0.0067
1 EUR4.2499w dół-0.0068
1 GBP5.0603w dół-0.0018
1 SEK0.3693w dół-0.0019
1 USD3.8960w dół-0.0139
-