Wtorek 26 Stycznia 2021
Tytusa, Tymoteusza
Jesteś 476017 osobą na stronie
Strona główna   -  
Login:
Hasło:

3D Secure

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 roku wchodzi w życie zmiana przepisów prawa,  która wymusza modyfikację  usługi 3D Secure, celem dostosowania do wymogów dotyczących silnego uwierzytelniania transakcji wynikających z Dyrektywy PSD2.

Realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r .

Poniżej zamieszczamy instrukcję pokazującą jak Klient powinien nadać kod PIN w portalu KartoSFERA, oraz jak wyglądać będzie uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure dla wszystkich Klientów.

Instrukcja składania wniosku do umocowania beneficjenta w Internet Bankingu

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm

KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY SUBWENCJĘ FINANSOWĄ ZGODNIE Z PROGRAMEM „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM”

 

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do
31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

 

Należy pamiętać, że:

 1. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
 2. Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

 

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku:

 • osobiście w placówce Banku,
 • przesłać pocztą na adres:  Bank Spółdzielczy w Szczuczynie, ul Plac Tysiąclecia 27,     19-230 Szczuczyn

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

UWAGA !!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczuczynie

 • data: 2020-11-23

Uwaga

Szanowni Klienci,

Przed przystąpieniem do składania wniosku o subwencję w ramach Tarczy Finansowej prosimy zwrócić uwagę na zapisy §11 ust.11 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, z którego wynika, że Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć do Banku (nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku) dokumenty potwierdzające, że osoba składająca Wniosek była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do w/w Regulaminu) oraz oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do w/w Regulaminu).

Z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczuczynie

 • data: 2020-05-27

Tarcza Finansowa PFR

Uruchomiliśmy możliwość składania wniosków w programie Tarcza Finansowa PFR. To program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm można złożyć poprzez system bankowości internetowej naszego Banku. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza. 

Nowe stawki oprocentowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że stosownie do Uchwały Nr 33/2020 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie z dnia 8 lipca 2020 r., Bank wprowadził nowe stawki oprocentowania dla rachunków lokat terminowych które będą obowiązywać od 15 lipca 2020 r.

Przed datą wejścia w życie zmian można wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.

W przypadku złożenia sprzeciwu i niewypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian bez ponoszenia opłat.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczuczynie

Stawki Oprocentowania

Informacja!

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2020 r, każdy podatnik ma obowiązek korzystania z indywidualnego rachunku podatkowego (IRP, mikrorachunku podatkowego) przy płaceniu zobowiązań z tytułu PIT, CIT, VAT (bez VAT-14) oraz innych niepodatkowych należności budżetowych (mandatów karnych).
Mikrorachunki podatkowe zastępują obecnie rachunki przypisane do poszczególnych urzędów skarbowych (US).
Numer swojego IRP można uzyskać na stronie Ministerstwa Finansów lub US po podaniu NIP lub PESEL. W przypadku braku możliwości wygenerowania IRP (brak PESEL lub NIP) płatnik, będzie mógł zapłacić zobowiązanie na mikrorachunek danego US, którego numer można sprawdzić:
- w Obwieszczeniu Ministra Finansów ws. wykazu rachunków bankowych US,
- na stronach internetowych poszczególnych US oraz izb administracji skarbowej,
- w dowolnym US.
Na mikrorachunki US można płacić również inne zobowiązania np. podatek od spadków i darowizn. Jednocześnie informujemy, że w związku z powyższymi zmianami Bank nie realizuje przelewów przyszłych i zleceń stałych z tytułu VAT, CIT, PIT zarejestrowanych na dotychczasowe numery rachunków US, które mają datę realizacji po 31.12.2019r. Prosimy o zaktualizaowanie Państwa dyspozycji.
Informacje na temat IRP są dostępne również w specjalnej zakładce "Mikrorachunek podatkowy" na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.
 
 

Aplikacja mobilna

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu darmową aplikację mobilną "Nasz Bank", która rozszerza system bankowości internetowej o obsługę mobilną. Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów prowizji za korzystanie z aplikacji.

Aplikacja instalowana na Państwa smartfonach jest rozszerzeniem systemów bankowości internetowej Internet Banking, oraz Internet Banking dla Firm będąc ich integralną częścią. Aplikacja posiada intuicyjny interfejs zgodnie ze standardem Google dla systemu Android.

 

Kliknij po więcej informacji >>

 • aplikacja mobilna Nasz Bank

Karty własne

Uwaga!
Z dniem 14.09.2019 Bank wyłącza obsługę kart lokalnych w swoich bankomatach!

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Dyrektywy PSD2, Bank Spółdzielczy w Szczuczynie z dniem 14 września 2019 roku wyłącza obsługę kart lokalnych w swoich bankomatach. Klienci posiadający wyłącznie taką kartę są proszeni o kontakt z Bankiem w celu wymiany na karty Visa umożliwiające wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach.

Informacja

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Szczuczynie nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości elektronicznej  oraz w placówkach Banku Spółdzielczego

Mechanizm Podzielonej Płatności - Split Payment

Szanowni Klienci


Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).


Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062


Co to oznacza?
•Bank Spółdzielczy w Szczuczynie ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT;
•Bank Spółdzielczy w Szczuczynie automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

•Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Szczuczynie będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:
•dotychczasowym sposobem,
•wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie:
•otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych;
•bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym;
•bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;
•prowadzony w walucie PLN;
•wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych;
•informacja o numerze NRB dostępne są w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku;

Naklejka Zbliżeniowa Visa payWave

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2018r. znajdzie się w naszej ofercie nowy produkt kartowy dla osób fizycznych – Naklejka Zbliżeniowa Visa payWave.
Karta umożliwia realizowanie zbliżeniowych transakcji bezgotówkowych w punktach usługowo-handlowych oraz transakcji internetowych.
Wydawana jest w formie naklejki (mini karty), którą można przykleić np. na telefon komórkowy aby zawsze była pod ręką i wygodnie można nią było zrealizować transakcję.

Komunikat w sprawie gier hazardowych organizowanych przez Internet

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy o grach hazardowych transakcje realizowane przez sieć Internet za pomocą kart płatniczych lub innych usług płatniczych (np. przelewów elektronicznych) z udziałem podmiotów organizujących gry hazardowe i zakłady wzajemne nieposiadających zezwolenia Ministerstwa Finansów są uznawane za nielegalne zgodnie art. 29a ust.2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016r. poz. 471, z późn.zm.).

Zmiany w zasadach opłacania składek do ZUS od 1 stycznia 2018 r

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki ZUS będą przekazywane na jeden indywidualny numer rachunku składkowego.
Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. List dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje:
•numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
•pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
•pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
•pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Euro-Fatca

INFORMACJE OGÓLNE
Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

BIOMETRIA

Biometria dłoni - bezpieczeństwo transakcji

 • Biometria
  Bank Spółdzielczy w Szczuczynie oferuje Państwu innowacyjną usługę biometrii dłoni (Palm Vein). Jest to nowoczesny sposób identyfikacji Klienta, który ułatwi i przyspieszy weryfikację tożsamości, a dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.

  Z

  Cała procedura jest bardzo prosta. Po wcześniejszym zarejestrowaniu danych w placówce Banku i podpisaniu umowy, należy do wypłaty gotówki w bankomacie podać jedynie swój identyfikator otrzymany w Banku, przyłożyć dłoń do czytnika i w ten sposób dokonywana jest autoryzacja transakcji.

   

  Zapraszamy

Korzystaj ze strefy obsługi klienta 24h! i wpłacaj od razu na rachunek w bankomacie.

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie oferuje wiele nowoczesnych produktów i usług dla klientów. Jedną z nich jest możliwość dokonywania bezpośrednich wpłat na rachunek klienta w bankomacie z funkcją wpłatomatu. Bankomat oprócz standardowych wypłat umożliwia klientom wpłacanie gotówki bez konieczności dokonywania tej operacji w kasie banku. Z opcji wpłat w bankomacie mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni.

Bankomat z funkcją wpłatomatu znajduje się w centrali Banku Spółdzielczego w Szczuczynie, przy ulicy pl. Tysiąclecia 27.

Kredyt inwestycyjny na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem gruntów rolnych

Warunki kredytowania:

 • Kredyt może być przeznaczony na finansowanie wydatków związanych z zakupem gruntów rolnych

ZMIANY W PŁATNOŚCIACH INTERNETOWYCH KARTĄ

Zmiany w płatnościach internetowych kartą Visa

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie informuje, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji, od dnia 1 lutego 2015 r. ulegają zmianie zasady płatności transakcji internetowych kartą debetową i kredytową Visa

Nowa wersja systemu INTERNET BANKING

Szanowni Klienci

Informujemy, iż w celu podniesienia komfortu pracy w systemie bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie przygotowaliśmy nową wersję systemu z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Doładowania telefonów komórkowych

Zapomnij o papierowych zdrapkach i wydrukach z długimi kodami aktywującymi.
Bank Spółdzielczy w Szczuczynie oferuje swoim Klientom możliwość doładowania telefonu komórkowego.

Zmiana oprocentowania

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z podjętą Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie nr 39/2013    z dnia 03.07.2013r. od dnia 5 lipca 2013. obowiązuje nowa tabela oprocentowania produktów bankowych.

Aktualna tabela stóp procentowych znajduje się w zakładce ,,Oprocentowanie”.

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCZYNIE ZAPRASZA DO NOWO OTWARTEJ PLACÓWKI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczuczynie uprzejmie informuje o otwarciu od dnia 01 marca 2013 roku nowego Punktu Obsługi Klienta zlokalizowanego w Szczuczynie przy ulicy Łąkowej 1 (obok sklepu Gama).

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie – przyjazny dla przedsiębiorców

W dniu 25 stycznia 2013 roku na uroczystej gali zorganizowanej w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, organizatorzy XIV edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców przyznała Bankowi Spółdzielczemu w Szczuczynie Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców wraz z 3 Złotymi Gwiazdami.

Witamy Państwa na stronie Banku Spółdzielczego w Szczuczynie

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie od momentu połączenia  20.03.2002 r. Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego z pozostałymi Bankami Regionalnymi zrzeszającymi BS-y, zrzeszony jest w największej w Polsce grupie zrzeszającej Banki Spółdzielcze, która liczy 366 Banków Spółdzielczych.

Bank Spółdzielczy członkiem Grupy BPS

Kursy walut

Dane z dnia: 2021-01-25
1 CHF4.2102do góry+0.0049
1 EUR4.5354do góry+0.0044
1 GBP5.0920w dół-0.0324
1 SEK0.4495do góry+0.0008
1 USD3.7255w dół-0.0057
-

KRS nr 0000025913, NIP - 719-13-76-173, REGON – 000493853, SWIFT code - POLUPLPR